Pani Logopeda

Dokładam wszelkich starań, aby dzieci uczyły się przez zabawę. Organizuję zajęcia w taki sposób, aby pobudzać w nich potrzebę przekazania komunikatu słownego, by chciały wejść w rolę nadawcy. Terapia ze mną, to wiele korzyści dla Twojego dziecka. Serdecznie zapraszam.

mgr Agnieszka Fremel-Zielińska 

pedagog (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
logopeda (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (Akademia Krakowska)

doświadczenie w pracy logopedycznej z dziećmi:

    • logopeda w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom Rodzinny” Kraków Podgórze
    • logopeda w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w Krakowie
    • Przedszkole Prywatne nr 9 – Ognisko Językowo-Artystyczne w Krakowie
    • Przedszkole Publiczne SKARBY w Krakowie
    • zajęcia indywidualne z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach prywatnej praktyki

Odbyte szkolenia

Dysleksja i dysortografia – przyczyny, rozpoznawanie, pomoc. Pokonywanie trudności w uczeniu się czytania i pisania. – OTE Kangur

Sygmatyzm właściwy- efektywne postępowanie I. Michalak – Widera

Trudne sytuacje w pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi przedszkolnymi – PPP nr 3 w Krakowie

Seplenienie międzyzębowe – diagnoza i terapia

Reranie – postępowanie terapeutyczne

Jąkanie – postępowanie terapeutyczne

Afazja – diagnoza i terapia – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

Alternatywne metody nauki czytania – OTE Kangur

Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia – Centrum Metody Krakowskiej

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Konferencje Logopedyczne

Techniki pracy z dziećmi jąkającymi się – Konferencje Logopedyczne

Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – WIR

Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera – Konferencje Logopedyczne

Metody badania zagrożenia dysleksją – diagnostyka dla dzieci 3-7 lat – Konferencje Logopedyczne

Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków – OTE Kangur

Wczesna nauka czytania metodą prof. J. Cieszyńskiej „Moje sylabki” – Metoda krakowska – WIR

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Metoda krakowska – Konferencje Logopedyczne

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – Konferencje Logopedyczne

Zabawy logorytmiczne – Sylabus

Metoda Dobrego Startu – Polskie Towarzystwo Psychologiczne Gdańsk

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień – OTE Kangur

Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka – Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” oraz Poradnia Rodzin Oddziału Dziennego Psychiatrii Dorosłych CM UJ

Interwencja kryzysowa – teoria i praktyka – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Praktyczne umiejętności w pomaganiu ofiarom przemocy domowej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Oferta Gabinetu Logopedycznego

diagnoza logopedyczna
badanie odbioru mowy ( rozumienia), wymowy, sprawności narządów artykulacyjnych, psychofizycznych umiejętności warunkujących nabywanie języka oraz sprawdzenie lateralizacji
– stymulacja rozwoju mowy dzieci zdrowych oraz z niezakończonym rozwojem mowy
– terapia wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy itp.
– terapia jąkania wczesnodziecięcego
– diagnostyczne badanie i terapia zagrożenia dysleksją (dzieci 3 – 7 lat)
– nauka czytania dla małych dzieci metodą symultaniczno-sekwencyjną
– terapia pedagogiczna dla dzieci w wieku szkolnym:                                                              
przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu, zapobieganie problemom dyslektycznym, przezwyciężanie trudności ortograficznych, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, ćwiczenia poprawiające koncentrację uwagi, doskonalenie techniki czytania – praca w oparciu o metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej i stymulację procesów lewopółkulowych

CZAS TRWANIA WSZYSTKICH ZAJĘĆ WYNOSI 45 MINUT I JEST DOSTOSOWANY DO INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI DZIECKA.

Skontaktuj się ze mną!

Prosimy wybrać odpowiedni temat:

RODO

Adres

ul. Kordiana 34a/1, 30-653 Kraków
I PIĘTRO

Telefon

506 00 89 89